Seminar Thống kê Ứng dụng T9.2022

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 14/09/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 21/09/2022,

Địa điểm: Online

 Seminar Thống kê Ứng dụng

Website: https://sites.google.com/view/tkud/home

 Thời gian: 14:00 – 16:00 | Hình thức: Trực tuyến qua phần mềm Zoom

Thời gian

Giảng viên

Tên bài giảng

14/09/2022

TS. Trịnh Thị Hường - Đại học Thương mại

Ths. Tô Thị Vân Anh - Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giới thiệu phương pháp phân tích số liệu đa hợp (Compositional data analysis, CoDa) và một số ứng dụng

21/9/2022

TS. Lê Mạnh Đức - Đại học Hà Nội. 

Giới thiệu về Thiết kế hồi quy gián đoạn trong suy diễn quan hệ nhân quả

 

TS. Trịnh Thị Hường - Bộ môn Toán, Trường Đại học Thương mại

Email: trinhthihuong@tmu.edu.vn

Ths. Tô Thị Vân Anh - Phòng Thống kê, Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Email: ttvanh.vpb@moet.gov.vn

Tóm tắt: Phương pháp phân tích số liệu đa hợp (Compositional data analysis, CoDa) được xây dựng trên đơn hình D-chiều với tổng các thành phần là cố định. Sau phép chuẩn hóa, mỗi phần tử của đơn hình D-chiều là một véctơ D-thành phần có tổng là 100% (hoặc 1). Do các thành phần của véctơ đa hợp phụ thuộc nhau nên các phép toán thông thường trên không gian Euclide không phù hợp. Bài trình bày giới thiệu các kiến thức cơ bản của không gian véctơ đa hợp, bao gồm các phép toán được xây dựng trên độ độ đo Aichison. Sau đó, chúng tôi trình bày một số thống kê mô tả và các phép biến đổi giữa đơn hình và không gian Euclide. Tiếp theo, mô hình hồi quy đa hợp được giới thiệu về phương pháp ước lượng và các cách giải thích kết quả hồi quy. Cuối cùng, chúng tôi trình bày một số nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích số liệu đa hợp. Phần mềm mã nguồn R được sử dụng để minh họa ứng dụng của phương pháp phân tích CoDa trong cơ cấu chi tiêu giáo dục phổ thông của hộ gia đình Việt Nam năm 2022.

TS. Lê Mạnh Đức - Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, Trường Đại học Hà Nội

Email:

Tóm tắt: Buổi nói chuyện giới thiệu phương pháp Thiết kế hồi quy gián đoạn (Regression Discontinuity Design) sử dụng trong trong suy diễn quan hệ nhân quả. Nội dung được chia làm hai phần. Phần một giới thiệu lý thuyết và giải thích các vấn đề liên quan đến phương pháp Thiết kế hồi quy gián đoạn một cách trực quan. Phần hai giới thiệu một ví dụ ứng dụng cụ thể với dữ liệu. Phần mềm thống kê sử dụng với ví dụ minh họa là Stata.