Seminar: Verifiable computation protocols

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 02/06/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 09/06/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 16/06/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 30/06/2022,

Địa điểm: B401, VIASM

Báo cáo viên: Đỗ Xuân Thành (Viện Khoa học Công nghệ Mật mã), Vũ Quốc Huy (Đại học Paris 2), Mạc Đăng Trường (Universite de Limoge)