Simulation for Dyson-Brownian motion and related processes

Thời gian: 09:00 đến 10:30 Ngày 02/04/2021

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: PGS. TS. Ngô Hoàng Long