Hội thảo Thống kê và xấp xỉ số cho quá trình ngẫu nhiên

Thời gian: 09:00 đến 16:20 Ngày 25/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM

Ban tổ chức: Ngo Hoang Long (Hanoi National University of Education), Mohamed Ben Alaya (Université de Rouen Normandie), Le Thi Lan Anh (VIASM)

Ban khoa học: Ngo Hoang Long (Hanoi National University of Education), Mohamed Ben Alaya (Université de Rouen Normandie)

Mục đích: Hội thảo nhằm trao đổi một số kết quả nghiên cứu mới nhất về lý thuyết thống kê và xấp xỉ cho phương trình vi phân ngẫu nhiên

Báo cáo mời: Mohamed Ben Alaya (Université de Rouen Normandie); Nguyen Thanh Dieu (Vinh University); Ahmed Kebaier (Université Paris 13); Tran Ngoc Khue (Pham Van Dong University); Pham Viet Hung (IMH-VAST); Ngo Hoang Long (Hanoi National University of Education);

Cơ quan tổ chức và tài trợ: VIASM

Thành phần tham dự: Học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu về xác suất, thống kê và toán ứng dụng.

Đăng ký tham dự: http://viasm.edu.vn/hdkh/snap2019?userkey=dang-ky-tham-du

Ngôn ngữ chính trong workshop: Tiếng Anh.

Lịch dự kiến: Từ 9:00-16:20 ngày 25/4/2019.

Liên hệ: Ngô Hoàng Long (ngolong AT hnue.edu.vn)