Solution methods for equilibrium problems with generalized convexity

Thời gian: 14:00 đến 17:00 Ngày 13/11/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Huyền