Solution methods for equilibrium problems with relaxed convexity and monotonicity

Thời gian: 14:00 đến 17:00 Ngày 09/10/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Phùng Minh Đức