Some classical results on the Navier-Stokes equations

Thời gian: 10:00 đến 11:30 ngày 24/10/2018, 10:00 đến 11:30 ngày 07/11/2018, 10:00 đến 11:30 ngày 14/11/2018,

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Nguyen Anh Ngoc, University of transport and communications, Ha Noi

Tóm tắt:

In this talk, I will describe some classical results on weak and strong solutions of the Navier- Stokes equations. The materials are taken from the book by Ladyzhenskaya.