Some Ext-computations for strict polynomial functors

Thời gian: 14:00 đến 17:00 Ngày 20/08/2020

Địa điểm: A204, VIASM

Báo cáo viên: Phạm Văn Tuấn