Some spaces of holomorphic functions on the unit disc

Thời gian:

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Lê Thị Thái