Một số bài toán định tính của các hệ động lực và ứng dụng

Thời gian: 08:00:15/07/2020 đến 17:00:17/07/2020

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh

Ban tổ chức: PGS. TS. Lê Minh Hà (Trưởng ban), GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn.

Ban chương trình:  GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn (Trưởng ban), PGS. TS. Đỗ Đức Thuận.

Cơ quan tổ chức và tài trợ: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

Báo cáo mời :

- GS. TS. Nguyễn Hữu Dư, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

- GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát, Viện toán học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam.

- GS. TS. Phạm Hữu Anh Ngọc, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

- PGS. TS. Đinh Công Hướng, Trường Đại học Quy Nhơn. 

Mục tiêu: Hội thảo tạo điều kiện để các nhà viên cứu gặp gỡ, giới thiệu các hướng nghiên cứu mới và một số bài toán thời sự trong lĩnh vực lý thuyết định tính của các hệ động lực.

Nội dung: Bao gồm một số báo cáo về một số bài toán và kết quả mới trong các hướng sau đây:

-  Bài toán ổn định và điều khiển các hệ không dừng, hệ có trễ, hệ chuyển mạch.

- Các hệ có nhiễu và có yếu tố bất định, các bao hàm thức vi phân và sai phân.

- Các bài toán liên quan khác như: Thiết kế quan sát, các hệ co, các hệ ngẫu nhiên.

Đối tượng tham dự: Ban tổ chức, ban chương trình, các đại biểu có trong danh sách đăng ký tham dự có sẵn.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Liên hệ: 

- Lê Trung Hiếu (0985572881, Email: lthieu@dthu.edu.vn) hoặc

- Cao Thanh Tình (0918866024, Email: cttinh@gmail.com).