Tamed-adaptive Euler-Maruyama approximation for a class of stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients

Thời gian: 09:00 đến 10:30 Ngày 16/04/2021

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: NCS. Lương Đức Trọng