The equidistribution of some 3-length patterns on 132-avoiding permutations

Thời gian: 14:00 đến 15:00 Ngày 17/04/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Vincent Vajnovszki