The Margolis homology of the Mùi algebra

Thời gian: 14:30 đến 16:30 ngày 13/10/2021, 14:30 đến 16:30 ngày 20/10/2021, 14:30 đến 16:30 ngày 27/10/2021,

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Đức Ngà - Trường Đại học Phenikaa