Topics in infinity categories

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 30/03/2021, 14:00 đến 15:30 ngày 06/04/2021,

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường, Trường ĐH KHTN

Tóm tắt:

In this talk, we discuss a motivating example of infinity categories and explain why we are interested in studying the underlying theory.