Topological properties of weighted composition operators acting from F^p(C) to F^q(C)

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 22/02/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 01/03/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 08/03/2019, 14:00 đến 15:30 ngày 15/03/2019,

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Ninh & Lê Thị Hồng Thơm