Topological structure of the space of composition operators acting from F^p(C) to F^q(C)

Thời gian: 14:00 đến 15:30 Ngày 22/03/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Ninh