Tôpô của kỳ dị, Hà Nội 2017

Thời gian: 08:30:20/02/2017 đến 17:30:22/02/2017

Địa điểm: Hội trường C2-714, VIASM, Tầng 7, thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ban tổ chức: Masaharu Ishikawa (Tohoku University), Pho Duc Tai (VNU University of Science), Masayuki Kawashima (Okayama University of Science), Nguyen Viet Dung (Institute of Mathematics), Vu The Khoi (Institute of Mathematics

Mục đích: Mục đích của hội thảo nhằm tạo một forum cho các nhà nghiên cứu Nhật Bản và Việt Nam trao đổi phương pháp, ý tưởng mới, kết quả và triển vọng trong Lý thuyết Kỳ dị. Các nghiên cứu về ánh xạ đa thức và đường cong phẳng đã có những thành tựu đáng ghi nhận trong ba mươi năm qua nhờ vào sự trao đổi nghiên cứu sâu sắc giữa các nhà toán học Nhật Bản và Việt Nam. Các phương pháp của những nghiên cứu này khá rộng, bao gồm các kỹ thuật trong hình học đại số, tôpô và lý thuyết kỳ dị. Trong hội thảo, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về những nghiên cứu này và các chủ đề lien quan trong lý thuyết kỳ dị.

Tóm tắt:

Chủ đề chính của hội thảo này là tôpô của đường cong phẳng. Nghiên cứu tôpô của đường cong phẳng đem lại hiểu biết sâu sắc về các đường cong phẳng. Chẳng hạn có thể thấy thong qua ví dụ về việc nghiên cứu các cặp Zariski. Đường cong bậc nhỏ hơn hoặc bằng sáu đã được nghiên cứu chi tiết, và đường cong bậc lớn hơn đang được tiếp tục nghiên cứu. Trong hội thảo này, chúng tôi sẽ thảo luận những thành tựu nghiên cứu gần đây về lĩnh vực này, và đồng thời trao đổi các ý tưởng và kết quả trong các hướng nghiên cứu khác trong hình học đại số và lý thuyết kỳ dị.