Trường hè Vận trù học và Toán Ứng dụng

Thời gian: 08:00:13/07/2020 đến 17:00:17/07/2020

Địa điểm: Trường Đại học Phenikaa và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Phenikaa và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)
Giảng viên: 
- TS. Đỗ Đức Đông, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc Gia Hà Nội
- TS. Nguyễn Trung Thành, Trường ĐH Phenikaa
- TS. Hà Minh Hoàng,  Trường ĐH Phenikaa
- TS. Lê Xuân Thanh, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam