Về bài toán tối ưu toàn phương chuẩn suy rộng

Thời gian: 14:30 đến 15:30 ngày 18/11/2021, 14:30 đến 15:30 ngày 25/11/2021,

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: PSG. TS. Nguyễn Năng Tâm - Trường Đại học Duy Tân

Tóm tắt:

Phân tích bài toán tối ưu toàn phương chuẩn suy rộng (GStQO) và trình bày một số lược đồ đối ngẫu cho bài toán (GStQO) cùng một số vấn đề liên quan.
Selected references:
[ Flores-Bazán, F., Cárcamo, G., Caro, S., 2020] Extensions of the Standard Quadratic Optimization Problem: Strong Duality, Optimality, Hidden Convexity and S-lemma. Appl. Math. Optim. 81, 383–408.
[Bomze, I.M., 1998] On standard quadratic optimization problems. J. Glob. Optim. 13, 369–387.