VIASM-HUS-HNUE-KAIST Joint Mathematical Meeting

Thời gian: 08:30:13/12/2019 đến 17:00:14/12/2019

Địa điểm: VIASM, VNU, HNUE

Địa điểm tổ chức:

  • December 13, 2019: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM)
  • December 14, 2019: 
    - Room 419, Building T3, VNU University of Science (HUS)
    - Room 304, Building C, Hanoi National University of Education  (HNUE)
     

Ban Tổ chức:

LE Minh Ha (VIASM), NGO Hoang Long (HNUE), PHO Duc Tai (HUS), Yongnam LEE (KAIST)

Ban chương trình: LE Minh Ha (VIASM), DO Duc Thai (HNUE), VU Hoang Linh (HUS), Sijong KWAK (KAIST), Chang-Ock LEE (KAIST)

Cơ quan đồng tổ chức và tài trợ:

- Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM)

- VNU University of Science (HUS)

- Hanoi National University of Education (HNUE)

Mục tiêu:

The workshop creates a forum to exchange recent results both pure and applied mathematics among researches of KAIST, HUS and HNUE.

Đăng ký tham dự: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqvF--HgEkHKauQM8HD5Pq1A8C-eknEniJKWIyzxWbGxvAhQ/viewform

Thành phần tham dự: Lectures, researchers, graduate students on pure and applied mathematics.

Ngôn ngữ: English

Liên hệ: Ms. Le Thi Lan Anh (ltlanh at viasm.edu.vn)