Weak and strong convergence of subgradient extragradient methods for solving pseudomonotone variational inequalities with non-Lipschitz operators

Thời gian: 14:00 đến 17:00 Ngày 25/09/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Dương Việt Thông