Weighted Leavitt path algebras

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 08/05/2018, 09:30 đến 11:00 ngày 10/05/2018,

Địa điểm: VIASM

Báo cáo viên: Ngô Tấn Phúc

Tóm tắt:

 We present some properties and examples of weighted Leavitt path algebras.