Why ear decompositions is related to the structure of edge ideals

Thời gian: 14:00 đến 15:00 Ngày 01/06/2023

Địa điểm: Phòng C101, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán

Speaker: GS. Ngô Việt Trung (Viện Toán học)

Abstract: Trong báo cáo này tôi sẽ trình bày lý do tại sao phân tích tai lại liên quan đến sự ổn định của hàm độ sâu ideal cạnh. Qua đó hy vọng mọi người có thể sử dụng khái niệm này để nghiên cứu hàm độ sâu hay hàm chỉ số chính quy.