Working Seminar Một số thuật toán trong học máy và Python

Thời gian: 14:00 đến 16:00 Ngày 16/07/2021

Địa điểm: C102, VIASM

Báo cáo viên: TS. Trần Minh Nguyệt, Đại học Thăng Long

Tóm tắt:

Chúng tôi thảo luận một số thuật toán cơ bản trong học máy như: Classification, Decision Trees, Ensemble Learning and Random Forests, Unsupervised Learning Techniques. Phần mềm mã nguồn mở Python được sử dụng để minh họa trong các ước lượng và trong một vài ví dụ cụ thể.