Đăng ký tham dự

Đối tượng tham dự: Các giảng viên, sinh viên, học sinh yêu thích lý thuyết mã và các ngành liên quan.

Đăng ký tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXV62QqVb56ROzAIsorTaZIruIc7IPb9_wyMQlprwlicCBTA/viewform?usp=pp_url

Hạn đăng ký tham dự: 30/06/2022