Financial support

VIASM will provide financial support for a limited number of young scientists and Ph.D, graduate students not coming from Hanoi to participate in the School.

To apply for the financial support please fill the registration form and attach your CV.

Deadline for application for financial support: 15/06/2022

Viện NCCCT sẽ xem xét tài trợ cho một số nhà khoa học trẻ, tiến sĩ hoặc nghiên cứu sinh ở ngoài khu vực Hà Nội tham dự Trường hè. 

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào mẫu đăng ký và gửi kèm CV để đăng ký tài trợ.

Thời hạn đăng ký tài trợ: 15/06/2022