Thông tin Tài trợ

Trường hè là miễn phí đối với tất cả học viên tham dự. Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 tài trợ cho sinh viên tham dự các đợt học trực tiếp các chi phí, bao gồm:

  • Tài trợ chỗ ở và hỗ trợ chi phí đi lại đối với sinh viên ở ngoài địa điểm tổ chức trực tiếp (Hà Nội, Tuy Hoà);
  • Các bữa ăn và nước uống hàng ngày trong thời gian Trường hè;