Tài trợ

Viện NCCCT sẽ xem xét tài trợ tiền lưu trú và một phần tiền đi lại cho một số ít nhà khoa học trẻ, tiến sĩ hoặc nghiên cứu sinh không ở Hà Nội tới dự Hội thảo. Để được xét tài trợ, khi đăng kí xin vui lòng điền Đơn xin tài trợ tới Viện theo địa chỉ e-mail:am2015@viasm.edu.vn