Đăng ký tham dự

Đăng ký tham dự theo Link: tại đây

Thời hạn đăng ký: trước ngày 02/10/2022