Chương trình

Ngày 15.5:  Cơ bản về Khoa học Dữ liệu

Sáng 9:00 – 11:30   Tổng quan về Khoa học dữ liệu

Bài giảng 1.1: Khoa học Dữ liệu và Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư

Diễn giả: GS Hồ Tú Bảo (90 phút)

 Bản chất của cách mạng công nghiệp lần thứ Tư

 Khoa học dữ liệu và cách mạng công nghiệp lần thứ Tư

 Nguyên lý và phương pháp của Khoa học dữ liệu

Bài giảng 1.2: Nền tảng Công nghệ của Khoa học Dữ liệu

Diễn giả: GS Phùng Quốc Định (60 phút)

 Khoa học phân tích dữ liệu lớn

 Xử lý dàn trải, phân tán và song song

 Công nghệ Hadoop, Spark và TensorFlow cho dữ liệu lớn và mô hình

nhiều tầng (deep learning).

Chiều 1:30 – 4:00   Ứng dụng Khoa học Dữ liệu – Toạ đàm

Bài giảng 1.3: Khoa học Dữ liệu và Y tế điện tử (e-health)

Diễn giả: GS Hồ Tú Bảo (40 phút)

 Bệnh án điện tử (BADT) và e-health

 Vấn đề của khoa học dữ liệu trong y tế điện tử (e-health)

Bài giảng 1.4: Khoa học Dữ liệu trong Công nghiệp

Diễn giả: TS Bùi Hải Hưng (50 phút)

 Bài toán và bài học về khoa học dữ liệu trong công nghiệp

TOẠ ĐÀM (PANEL DISCUSSION) (60 phút)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 16.5: Nguyên lý và Phương pháp của Khoa học Dữ liệu

Sáng 9 – 11:30   Nguyên lý và mô hình thống kê

Bài giảng 2.1: Nguyên lý và Mô hình Thống kê

Diễn giả: GS Nguyễn Xuân Long (150 phút)

 Phương pháp Bayes và tần suất trong khoa học dữ liệu

 Kết quả mới, thách thức và triển vọng

Chiều 1:30 – 4:00   Mô hình tư vấn và học nhiều tầng

Bài giảng 2.3: Mô hình tư vấn trợ giúp ra quyết định

Diễn giả: TS Bùi Hải Hưng (60 phút)

 Hệ tư vấn ra quyết định (recommender sytstems)

 Bài học trong ứng dụng

Bài giảng 2.4: Các phương pháp học nhiều tầng (deep learning)

Diễn giả: GS Phùng Quốc Định (90 phút)

 Các mô hình học nhiều tầng

 Kinh nghiệm, bài học, hạn chế và xu hướng

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 17.5: Nguyên lý và Phương pháp của Khoa học Dữ liệu

Sáng 9 – 11:30   Giải pháp khi dữ liệu có kích thước lớn

Bài giảng 3.1: Phương pháp và Công nghệ của Dữ liệu lớn

Diễn giả: GS Phùng Quốc Định & TS Bùi Hải Hưng (90 phút)

• Thách thức khi xử lý dữ liệu với kích thước và độ phức tạp cực lớn

• Các phương pháp tiếp cận

TOẠ ĐÀM (PANEL DISCUSSION) (60 phút)