CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

Thứ 7,

26/11

(trực tuyến)

08:30 - 11:30

Làm quen phần mềm R và thống kê mô tả trong R

TS. Nguyễn Thị Nhung

13:30 - 16:30

Khoảng tin cậy và kiểm định tham số trong R

Giới thiệu dự án

TS. Ngô Thị Thanh Nga

 

Thứ 6,

02/12

(trực tiếp)

08:30 - 08:45

Khai mạc  

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

08:45 - 09:45

Thống kê suy luận cho dữ liệu 

TS. Ngô Thị Thanh Nga

10:00 - 11:30

Thực hành sử dụng phần mềm R

TS. Đỗ Văn Cường

TS. Ngô Thị Thanh Nga

13:30 - 15:30

Kiểm định chi - bình phương trong R

PGS. TS. Lê Văn Dũng

TS. Tôn Thất Tú  

15:45 - 16:30

Thảo luận đề tài với giảng viên

TS. Đỗ Văn Cường

PGS. TS. Lê Văn Dũng

TS. Ngô Thị Thanh Nga

TS. Tôn Thất Tú  

Thứ 7,

03/12

(trực tiếp)

08:30 - 11:30

Mô hình Hồi quy tuyến tính

TS. Tôn Thất Tú

PGS. TS. Lê Văn Dũng

13:30 - 16:30

Giới thiệu thống kê Bayes

TS. Đỗ Văn Cường

Chủ nhật, 04/12

(trực tiếp)

08:30 - 11:30

Làm việc nhóm

Thảo luận đề tài với giảng viên

TS. Đỗ Văn Cường

PGS. TS. Lê Văn Dũng

TS. Ngô Thị Thanh Nga

TS. Tôn Thất Tú  

13:30 - 16:30

Báo cáo và đánh giá kết quả học tập

Trao giấy chứng nhận 

TS. Đỗ Văn Cường

PGS. TS. Lê Văn Dũng

TS. Ngô Thị Thanh Nga

TS. Tôn Thất Tú 

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng