On strongly convex functions and set-valued Maps

Thời gian: 10:00 đến 11:30 Ngày 08/05/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Kazimierz Nikodem (University of Bielsko-Biala, Poland)

Tóm tắt:

abstract0805.jpg

Download full absact: Nikodem_abstract.pdf