Truy cập CSDL VISTA

Sử dụng quyền truy cập của “Bạn đọc đặc biệt” (mà Viện đã cung cấp cho ông/bà), có thể truy cập vào trang

http://db.vista.gov.vn/login.aspx

của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

Trong trang này, có những cơ sở dữ liệu như: SCIENDIRECT, Springer Link, Web of Science, IEEE/IEL, IOP, Proquest, AIP/APS, ….

Chú ý rằng, mỗi ngày mỗi một tài khoản chỉ được truy cập tối đa 5 lần và mỗi phiên truy cập không quá 90 phút. Quá thời gian đó hệ thống sẽ tự động ngắt kết nối. Người sử dụng muốn truy cập lại vẫn có thể login lại vào hệ thống bình thường.

MỘT VÀI CÁC LIÊN KẾT KHÁC

Mathematical Reviews

http://www.ams.org/mathscinet/

Tiền ấn phẩm

http://arxiv.org/archive/math

Lecture Notes of TATA

http://www.math.tifr.res.in/~publ/ln/index.html