Hợp tác

10. Thỏa thuận hợp tác giữa VIASM và Limoges

9. Thỏa thuận hợp tác giữa VIASM và NUS

8. Thỏa thuận hợp tác giữa VIASM và KIAS

7. Thỏa thuận hợp tác giữa VIASM và BIDV

6. Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) với Trường đại học Khoa học thuộc Đại học Công nghệ Nayang (Singapore)(NTU)

5. Thỏa thuận hình thành Trung tâm Mạng lưới toán học quốc tế với các thành viên đầu tiên bao gồm Trường Khoa học toán học Abdus Salam, Trung tâm Nghiên cứu toán và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

4. Thỏa thuận hợp tác trao đổi học thuật giữa Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Viện Toán học – Viện HLKH & CN Việt Nam (VAST) và Viện Nghiên cứu quốc gia về khoa học Toán học (NIMS).

3. Thỏa thuận hợp tác giữa phòng thí nghiệm Quốc tế phối hợp Pháp Việt (LIAFV) và Viện nghiên cứu cao cấp về Toán Việt Nam (VIASM)

Hợp tác Toán học với Việt Nam của LIA: https://www.math.univ-paris13.fr/formath/index.php/fr/

2. Hợp tác với Trung tâm xuất sắc John von Neumann – ĐHQG TP. HCM

1. Giai đoạn 2011-2012 Viện cũng đã hợp tác với Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel – Tập đoàn Viễn thông Quân đội trong việc nghiên cứu tìm hiểu các thuật toán Hợp nhất quỹ đạo ra-đa từ nhiều nguồn – Radar Data Fusion.