Kinh phí

Kinh phí năm 2018 Nhà nước cấp: 16,5 tỷ VNĐ.

Kinh phí năm 2017 Nhà nước cấp: 16 tỷ VNĐ.

Kinh phí năm 2016 Nhà nước cấp: 16 tỷ VNĐ.

Kinh phí năm 2015 Nhà nước cấp: 14,18 tỷ VNĐ.

Kinh phí năm 2014 Nhà nước cấp: 14,18 tỷ VNĐ. 

Kinh phí năm 2013 Nhà nước cấp: 15,75 tỷ VNĐ.

Kinh phí năm 2012 Nhà nước cấp: 15 tỷ VNĐ.

Kinh phí năm 2011 (nửa năm) Nhà nước cấp: 4,4 tỷ VNĐ.