Giới thiệu chung

1. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ chính của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán là nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của các nhà toán học Việt Nam đang làm việc ở các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước. Viện Nghiên cứu cao cấp về toán cũng có nhiệm vụ làm hạt nhân cho việc vận hành Chương trình trọng điểm quốc gia về phát triển toán học 2011-2020. Chương trình này có nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào và nâng cao chất lượng học toán, dạy toán ở cấp phổ thông và đại học cũng như phổ biến kiến thức khoa học cho công chúng.

2. Hoạt động

Hình thức hoạt động chính của Viện là tổ chức các nhóm chuyên môn, tập hợp các nhà khoa học trong cùng một lĩnh vực đến làm việc ngắn hạn ở Viện. Các nhóm làm việc qui tụ các nhà khoa học đang làm việc ở trong nước, các nhà khoa học Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài cũng như những chuyên gia nước ngoài có uy tín. Hình thức hoạt động theo nhóm chuyên môn sẽ củng cố các hướng nghiên cứu đã bắt rễ ở Việt Nam và ươm mầm cho những hướng nghiên cứu mới. Viện dành riêng một số vị trí sau tiến sĩ cho các nhà khoa học trẻ mới bảo vệ luận án trong vòng 5 năm (tính đến thời điểm bắt đầu đến Viện làm việc). Thời gian làm việc ở những vị trí này là một năm, có thể kéo dài tối đa thành ba năm. Viện sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo, gắn liền với chủ đề các nhóm chuyên môn đang làm việc tại chỗ, vừa để thúc đẩy các đề án chuyên môn, vừa để hướng dẫn cho các sinh viên mới bước chân vào nghiên cứu khoa học. Phối hợp với Chương trình trọng điểm, Viện sẽ tổ chức trường hè cho học sinh, sinh viên toán, khoá đào tạo ngắn hạn cho giáo viên toán và các hoạt động phổ biến kiến thức khoa học cho công chúng.

3. Đề tài

Đề tài nghiên cứu ở Viện sẽ bao gồm các lĩnh vực truyền thống của toán học thuần tuý, toán học ứng dụng cũng như việc sử dụng toán học trong các ngành khoa học khác như Vật lý, Khoa học máy tính, Sinh vật, Kinh tế,…

4. Tổ chức

Để đảm bảo tính năng động, trong thời gian đầu, Viện không có cán bộ cơ hữu ngoài Ban giám đốc và nhóm nhân viên văn phòng, hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu. Ban giám đốc bao gồm một Giám đốc khoa học chịu trách nhiệm chung về các hoạt động khoa học của Viện và một Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm về việc vận hành Viện, và nhiều nhất là hai phó Giám đốc. Các nhà khoa học được lựa chọn đến làm việc ở Viện theo từng đợt kêu gọi ứng viên công khai. Hồ sơ của các ứng viên sẽ được Hội đồng khoa học của Viện xét và lựa chọn dựa trên những chỉ tiêu thuần tuý khoa học: kết quả nghiên cứu đã đạt được, sự quan trọng và tính khả thi của đề án nghiên cứu, khả năng hợp tác của nhóm… Bên cạnh đó, một số nhà khoa học có uy tín sẽ đến làm việc ở Viện với tư cách khách mời của Ban giám đốc. Ban tư vấn quốc tế bao gồm một số nhà khoa học đã hoặc đang lãnh đạo những Viện nghiên cứu cao cấp ở các nước khác. Bên cạnh vệc chia sẻ những kinh nghiệm thành công, Ban tư vấn sẽ giúp Viện trong việc quảng bá hình ảnh của Viện trong cộng đồng toán học thế giới cũng như việc đánh giá định kỳ các hoạt động của Viện.

5. Kinh phí

Nguồn kinh phí chính cho các hoạt động của Viện có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, thông qua Chương trình trọng điểm quốc gia về phát triển toán học. Bên cạnh đó Viện có thể nhận những nguồn kinh phí bổ sung thông qua các hợp đồng nghiên cứu ứng dụng. Viện cũng có thể tiếp nhận sự ủng hộ thiện nguyện của các cá nhân hoặc tổ chức có thiện cảm với nghiên cứu toán học, với việc học và dạy toán.