Chương trình

Thời gian

24/6/2024

Thời gian

25/6/2024

Thời gian

26/6/2024

 8:00 - 8:30

Khai mạc

 8:00- 9:00

Lương Đăng Kỳ

8:00-9:00

Dabeen Lee

 8:30 - 9:30

Trần Mạnh Tuấn

 9:00-9:30

Giải lao

9:00-9:30

Giải lao

 9:30-10:00

Giải lao

 9:30-10:00

Lương Đăng Kỳ

9:30-10:00

Dabeen Lee

10:00-11:00

Trần Mạnh Tuấn

10:30-11:00

Giải lao

10:30-11:00

Giải lao

11:00-12:00

Thảo luận chung

11:00-12:00

Thảo luận chung

11:00-12:00

Thảo luận chung

12:00-14:00

Nghỉ trưa

12:00-13:30

Nghỉ trưa

12:00-14:00

Nghỉ trưa

14:00-15:00

Hà Tuấn Dũng

13:30-15:00

Tăng Quốc Bảo (online)

14:00-15:30

Nguyễn Phước Tài (online)

15:00-15:30

Giải lao

15:00-15:30

Giải lao

15:30-16:00

Giải lao

15:30-16:30

Hà Tuấn Dũng

15:30-16:30

Thảo luận chung

16:00-17:00

Thảo luận chung

Thời gian

27/6/2024

Thời gian

28/6/2024

Thời gian

29/6/2024

 8:00-9:30

Phạm Minh Quý (online)

 8:00-9:00

Trần Giang Nam

8:00-9:00

Nguyễn Xuân Việt Nhân

 9:30-10:00

Giải lao

 9:00-9:30

Giải lao

9:00-9:30

Giải lao

10:30-12:00

Nguyễn Tuấn Minh (online)

 9:30-10:00

Trần Giang Nam

9:30-10:00

Nguyễn Xuân Việt Nhân

12:00-

Nghỉ

10:30-11:00

Giải lao

10:30-11:00

Giải lao

11:00-12:00

Thảo luận chung

11:00-12:00

Thảo luận chung

12:00-14:00

Nghỉ trưa

12:00-14:00

Nghỉ trưa

14:00-15:00

Nguyễn Thanh Bình

14:00-15:30

Nguyễn Quốc Hưng (online)

15:00-15:30

Giải lao

15:30-16:00

Giải lao

15:30-16:30

Nguyễn Thanh Bình

16:00-17:00

Thảo luận chung và Tổng kết