Chương trình dự kiến

Ngày

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

5/12/2023

7h30 - 8h00

Khai mạc

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM và Mạng lưới Vận trù học Việt Nam

8h00 - 11h00

Một số kiến thức căn bản về lý thuyết trò chơi

PGS.TS. Nguyễn Văn Hợp, TS. Hà Thị Xuân Chi (Trường Đại học Quốc tế, ĐHQGTPHCM)

14h00 - 17h00

Công bằng trong tối ưu tổ hợp

GS. Nguyễn Việt Hưng (LIMOS, Pháp)

6/12/2023

8h00 - 11h00

Lý thuyết trò chơi tổ hợp (combinatorial game theory)

GS. Mourad BAIOU (LIMOS, Pháp)

11h00-11h30

Bế mạc - trao giấy chứng nhận

Mạng lưới Vận trù học Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM