Đăng ký tham dự

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trân trọng kính mời tất cả các đồng nghiệp quan tâm đăng ký tham dự Hội nghị Giải tích tiệm cận và điều hòa, phương trình tiến hóa và ứng dụng.

Đăng ký tham dự trực tuyến tại: https://forms.gle/HAtW6KaHdkAPhDe76

Thời hạn đăng ký: Trước ngày 11 tháng 1 năm 2022