Báo cáo viên

Các nhà khoa học sau đã nhận lời giảng bài tại Hội thảo hàng năm 2012:

GS. Đinh Tiến Cường, ĐH Paris 6, Pháp

GS. Jean-Pierre Demailly, ĐH Grenoble, Pháp

GS. Hélène Esnault, ĐH Duisburg-Essen, Đức

GS. Benedict Gross, ĐH Harvard, Mỹ

GS. Lionel Schwartz, ĐH Paris 13, Pháp