Tài trợ

Tài trợ: Viện NCCCT sẽ xem xét tài trợ tiền lưu trú và một phần tiền đi lại cho một số ít tiến sĩ trẻ hoặc nghiên cứu sinh, sinh viên năm cuối từ xa tới dự Hội thảo. Để được xét tài trợ, khi đăng ký cần gửi đơn xin tài trợ cùng lý lịch khoa học tới Viện qua e-mail:

To: application@viasm.edu.vn hoặc info@viasm.edu.vn

Subject: Viasm AM – 2012