Đăng ký tham dự

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trân trọng kính mời tất cả các đồng nghiệp quan tâm tham dự Hội thảo hàng năm 2021 thông qua hình thức tham dự trực tiếp/ trực tuyến. Hội thảo không thu phí tham dự. 

Để đăng ký, xin  truy cập vào đường link sautại đây