Financial Support

VIASM will consider funding some of the excellent students, young scientists, or postgraduates to attend the Winter School. Please register and apply for financial support Here.

Viện NCCCT sẽ xem xét tài trợ cho một số sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ, hoặc nghiên cứu sinh tham dự Trường đông. Vui lòng đăng ký và gửi CV để đăng ký tài trợ.