Trường Đông về Phương trình tiến hóa và ứng dụng

Thời gian: 09:00:21/11/2019 đến 16:30:23/11/2019

Địa điểm: VIASM

Ban tổ chức: Lê Minh Hà, Nguyễn Thiệu Huy, Phạm Triều Dương, Bùi Xuân Quang, Lê Thị Lan Anh

Mục đích: Mục đích của Trường đông này là giới thiệu một số phương pháp nền tảng và hướng nghiên cứu cũng như là những phát triển gần đây trong lĩnh vực phương trình tiến hóa và ứng dụng của chúng. Nội dung chính của Trường tập trung vào các phương pháp mang tính giải tích hàm và giải tích điều hòa cho các phương trình parabolic, các bài toán về luồng thủy khí, phương trình hyperbolic và sóng tắt dần có cấu trúc, cũng như là dáng điệu tiệm cận của một số hệ động lực.

Host institution (Cơ quan tổ chức và tài trợ): Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Program (Chương trình): Dự kiến thời gian cho các bài giảng: 

Hour

Thu, Nov 21

Fri, Nov 22

Sat, Nov 23

9:00-9:55

N.V. Minh

M. Hieber

M. Reissig

9:55-10:10

Coffee break

Coffee break

Coffee break

10:10-11:05

M. Reissig

M. Reissig

M. Hieber

11:30-13:00

Lunch

Lunch

Lunch

14:00-14:55

M. Hieber

N.V. Minh

 

14:55-15:10

Coffee break

Coffee break

 

15:10-16:05

N.V. Minh

M. Hieber

 

Invited Lecturers (Bài giảng mời):

  • Matthias Hieber from Technical University of Darmstadt, Germany
  • Michael Reissig from Technical University of Freiberg, Germany
  • Nguyen Van Minh from University of Arkansas at Little Rock, USA

 Registration (Đăng ký):  No registration fees

 Language (Ngôn ngữ chính trong workshop):  English (Tiếng Anh) 

Contact (Liên hệ):  quangbx@dhhp.edu.vn; ltlanh@viasm.edu.vn