Chương trình

Dự kiến thời gian cho các bài giảng: 

Hour

Thu, Nov 21

Fri, Nov 22

Sat, Nov 23

8:20-8:50

8:50-9:00

9:00-9:55

Registration

Opening

M. Hieber

 

 

M. Hieber

 

 

M. Hieber

9:55-10:10

Coffee break

Coffee break

Coffee break

10:10-11:05

Pham Trieu Duong

Pham Trieu Duong

Pham Trieu Duong

11:30-13:00

Lunch

Lunch

Lunch

14:00-14:55

Nguyen Thieu Huy

Nguyen Thieu Huy

Nguyen Thieu Huy

14:55-15:10

Coffee break

Coffee break

Closing 

15:10-16:05

Discussion Sect., Q&A

Discussion Sect., Q&A