Đăng ký tham dự

Đăng ký tham dự: Truy cập vào đường link dưới đây và điền thông tin theo hướng dẫn.

  • Link đăng ký tham dự: Tại đây
  • Thời hạn đăng ký: trước ngày 27/11/2022 (BTC sẽ đóng đăng ký trước thời hạn nếu số lượng đăng ký vượt quá quy mô khoá học).

Đăng ký tham dự sự kiện Pitching: Truy cập vào đường link dưới đây và điền thông tin theo hướng dẫn.

  • Link đăng ký: Tại đây
  • Thời hạn đăng ký: trước ngày 02/12/2022


Liên hệ
: ltquy@viasm.edu.vn.