Đăng ký tham dự

Hiện nay, số lượng đăng ký tham gia Trường Đông đã đủ theo dự kiến. Ban Tổ chức xin đóng form đăng ký để đảm bảo chất lượng của lớp học. Trân trọng cảm ơn!