Đăng ký tham dự

Viện NCCC Toán trân trọng kính mời tất cả các đồng nghiệp quan tâm tham dự Hội thảo hàng năm 2019. Hội thảo không thu phí tham dự.

Để đăng ký, xin vui lòng truy cập vào đường link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfouT6J94oI-93paomE9muEUiGNXZgY4v07afuREaveiomqVw/viewform

Thời hạn đăng kí: Trước ngày 10 tháng 8 năm 2019