Tài trợ

Viện NCCCT sẽ xem xét tài trợ tiền lưu trú và một phần tiền đi lại trong Việt Nam cho một số ít nhà khoa học trẻ, tiến sĩ hoặc nghiên cứu sinh không ở Hà Nội tới dự Hội thảo.

Để được xét tài trợ, vui lòng điền Đơn xin tài trợ  theo mẫu (chuẩn bị CV hoặc lý lịch khoa học và thư giới thiệu).

Hồ sơ này có thể tải lên trực tiếp khi đăng ký tham dự hoặc gửi tới Viện theo địa chỉ email: am@viasm.edu.vn trước ngày 20/7/2019 .