Lịch học

 

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

Thứ 7, 28/11

8:00 - 8:15

Khai mạc

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Trường Đại học Tây Nguyên

8:15 - 9:45

 

10:15-11:45

 

 

Một số kiến thức cơ sở về Xác suất

 

Giới thiệu mạch kiến thức Xác suất trong Chương trình phổ thông môn Toán 2018

PGS. TS. Ngô Hoàng Long

13:30 - 15:00

 

15:30 - 17:00

Một số kiến thức cơ sở về Thống kê

 

Giới thiệu mạch kiến thức Thống kê trong Chương trình phổ thông môn Toán 2018

PGS. TS. Ngô Hoàng Long

 

Chủ Nhật, 29/11

8:00 - 9:30

 

 

10:00 - 11:30

Trình bày và xử lý số liệu bằng phần mềm Microsoft Excel.

 

Thiết kế một số hoạt động trải nghiệm về Thống kê và Xác suất. 

PGS. TS. Ngô Hoàng Long

 

13:30 - 15:00

Báo cáo và đánh giá kết quả khóa học

PGS. TS. Ngô Hoàng Long

15:00 – 15:15

Tổng kết khóa học

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Trường Đại học Tây Nguyên

PGS. TS. Ngô Hoàng Long